پرسش خود را بپرسید

کاربرد ضمایر موصولی در جمله‌ی they say they don’t like each other

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٠

آیا اینجا ضمایر موصولی حذف شده است چون در معنی کلمه (که)به کار رفته است؟

they say they don’t like each other.

٧٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله جمله بصورت they say that they don't like each other میتونه باشه

١٢,٦٠٩
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٣ هفته پیش

در جمله "they say they don’t like each other"، ضمایر موصولی حذف نشدهاند، زیرا این جمله نیازی به ضمیر موصولی ندارد. ضمایر موصولی در انگلیسی معمولاً برای وصل کردن جملهها یا ارائه اطلاعات بیشتر درباره یک اسم یا ضمیر استفاده میشوند . در این جمله، "they say" و "they don’t like each other" دو بخش مجزا هستند و بدون نیاز به ضمیر موصولی به هم متصل شدهاند. اگر ضمیر موصولی در جملهای حذف شود، معمولاً زمانی است که ضمیر در نقش مفعول باشد و حذف آن از جملهوارههای موصولی تعریف کننده ممکن است . اما در این مورد، چنین شرایطی وجود ندارد. بنابراین، جملهای که ارائه دادهاید، نمونهای از حذف ضمایر موصولی نیست. 

٢٠,٩٨٨
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما