پرسش خود را بپرسید

ریشۀ واژۀ "شتر"

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١٧٥

واژۀ شتر   یا اشتر   منشأ فارسی دارد یا عربی؟

١٠٠ %

فارسی

٧ پاسخ
٠ %

عربی

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

دهخدا درباره‌ی شتر می‌نوسد:

در پهلوی اوشتر، در اوستا اشتره و در سنسکریت هم اشتر بوده است. شاید نام وی مرکب باشد از ماده‌ وش ء سنسکریت و وس اوستا به‌چم و معنی پیرو بودن و افزون‌ بر آن، تر در سنسکریت و تره  در اوستا نشانه‌ی کُناکی یا فاعلی و چم واژه بر روی هم [پیرو‌شونده) می‌شود چه در جانوران باری و سواری شتر از همه حیوانات تابعتر است. نیز "اشته" در سنسکریت و اوشته  در اوستا به معنی لب است و تر به معنی دادن و گرفتن است و به این تعبیر معنی اشتره گیرنده یا دهنده لب است چه لب این حیوان خیلی بزرگ و آویخته است. ( از فرهنگ نظام ) .

٣٧,٩٧٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
٣٦٩
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٧,٦٩٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
٤ هفته پیش

شتر یک  کلمه فارسی میباشد

اشتر  =اوشتر =وشتر = هوشتر

تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

شتر در عربی به معنای اِبِل است.

٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣١,٣٤٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٣١
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما