پرسش خود را بپرسید

______He went to the garage با کدوم گزینه کامل میشه ؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١٣٠

He went to the garage_______.

٠ %

to make his car repaired

٣٦ %

for repairing his car

٤ پاسخ
٠ %

his car to be repairing

٦٣ %

to have his car repaired

٧ پاسخ
١,٣٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٢

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠,٠٨٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٢,٨٩٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧,٦١٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٥٦
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣١,٣٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٣١
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩,٠٣١
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٠
برنزی
٧٥
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما