پرسش خود را بپرسید

مهمترین بخش های مدیریت

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٦

مهمترین بخش های مدیریت یک سازمان کجا ها  است؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مهمترین بخش‌های مدیریت یک سازمان عبارتند از:

  1. برنامه‌ریزی: تعیین اهداف و راه‌های رسیدن به آن‌ها.
  2. سازماندهی: تعریف وظایف و تخصیص منابع.
  3. رهبری: هدایت و انگیزه دادن به کارکنان.
  4. کنترل: ارزیابی عملکرد و اطمینان از دستیابی به اهداف.
٣١٠,٩٩١
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٥
برنزی
٢,٠٧١
تاریخ
١ ماه پیش

مهمترین بخشهای مدیریت یک سازمان به طور کلی شامل سه سطح اصلی است:

۱.مدیریت ارشد: این سطح شامل مدیران عالی سازمان میشود که مسئولیت تعیین چشمانداز، خط مشی و جهت کلی سازمان را دارند و برنامهها و استراتژیهای بلندمدت را ترسیم میکنند.

۲.مدیریت میانی : مدیران میانی وظیفه اجرای برنامهها و استراتژیهای تعیین شده توسط مدیریت ارشد را دارند و همچنین بر فعالیتهای روزمره سازمان نظارت میکنند.

۳.مدیریت عملیاتی: این سطح شامل مدیرانی است که مستقیماً با کارکنان در ارتباط هستند و بر فعالیتهای روزانه و عملیاتی سازمان نظارت دارند .  هر سطح از مدیریت ویژگیها، وظایف و مهارتهای خاص خود را دارد که برای اجرای صحیح و سیستماتیک فرایندهای سازمانی ضروری است.

٢٢,٠٦٨
طلایی
٣٢
نقره‌ای
٤٩٠
برنزی
١٩٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما