پرسش خود را بپرسید

گرامر has been در جمله زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٠

در جملهher body has never been found.مگه مربوط به گرامرحال کامل استمری نمیشه ؟پس چرا فعل ing نگرفته؟

 

٥٧٨
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣٥

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

زمان جمله حال کامل مجهول است.فعل مجهول فعلی است که فاعل آن معلوم نباشد.  زمان حال کامل، گذشته را به زمان حال وصل می‌کند. در زبان انگلیسی، برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته نامشخصی شروع شده و اکنون پایان یافته، ولی همچنان آثار آن تا زمان حال باقی مانده است.به ساختار زمان حال کامل که معادل ماضی نقلی در زبان پارسی است دقت کنید.

ساختار جمله معلوم حال کامل :

Subject + have / has + past participle of the verb (pp) +

 rest of the sentence.

ساختار جمله مجهول حال کامل:

Object+Have/has + been + past participle (شکل سوم فعل)

معلوم:

They have never found her body.

انها هرگز جسد او‌(پیکرش) را پیدا نکرده اند.

مجهول:

Her body has never been found.

جسد او هرگز پیدا نشد.

١٠,٣٥٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٤٢
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش

زمان جمله حال کامل و جمله مجهول است. جمله معلوم این بوده:

They have never found her body.

مجهول این جمله میشه:

Her body has never  been found.

فرمول حال کامل مجهول میشه:

Object+have/has+been+pp

ر

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

حال کامل هست و ربطی به حال استمراری نداره

١٣,٩٨١
طلایی
١٦
نقره‌ای
٢٤٠
برنزی
٣٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما