پرسش خود را بپرسید

چرا در جمله‌ی (Your whole extended family is...) از فعل مفرد استفاده شده؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣١

Your whole extended family is staying over at your house?

١,٠١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

family یک اسم جمع collective noun است. معنای  کلی آن به واحدی جمع که از تعدادی از افراد تشکیل شده است اشاره می کند. در انگلیسی آمریکایی اسامی  جمع مثل ملت/مردم/خانواده و غیره  مفرد در نظر گرفته می شوند در نتیجه با فعل مفرد نیز به کار می‌روند‌ اما در انگلیسی بریتانیایی این اسامی را با فعل جمع به کار می برند.

مثال:

Her family is kind and generous.

خانواده او مهربان و سخاوتمند است.

توضیح بیشتر :

 در انگلیسی بریتانیایی به اقتضای مفهوم انتقالی ممکن است از فعل مفرد یا جمع استفاده شود:

اگر منظور از خانواده یک واحد کلی باشد، باید از فعل مفرد استفاده کرد. اگر منظور از خانواده گروهی باشد که از افراد مختلف تشکیل شده و قصد بر این باشد که بر وجود هر فرد تاکید داشت، باید از فعل جمع استفاده کرد.

٩,٩٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش

چون family کلمه‌ی مفرد هستش

١٢,٦٠٩
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما