پرسش خود را بپرسید

بیکاري عوامل تولید د ر جامعه

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣١

بیکاري عوامل تولید د ر جامعه به این معنا است که :

٠ %

1) سطح تولید بالفعل از سطح تولید بالقوه پایینتر است.

٠ %

2) دولت به وظایف اقتصادي خود عمل نمیکند.

١٠٠ %

3) بازار عوامل تولید دچار عدم تعادل است.

١ پاسخ
٠ %

4) تقاضا در بازار عوامل تولید فزاینده است .

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما