پرسش خود را بپرسید

کدوم شکل از فعل " walk" ؟؟؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٠

I'd like to go ______ in the park.

٠ %

to walking

٠ %

for walk

١٠٠ %

for a walk

١٣ پاسخ
٠ %

to walk

٢,٥١٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٩

١٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٥٦٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٧
برنزی
٤٥
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٧٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,١٢٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢٨
برنزی
٢٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٩,٩٠٩
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٥
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٧,٦٨٩
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٠,٠٩١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٢,٨٧٧
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٩
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥,٤٤٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٤٤
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٤,٥٠٥
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١٢
برنزی
٢٠٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,١٧٨
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٥٦
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما