پرسش خود را بپرسید

تکمیل مکالمه (نکته گرامری)

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٤

Mother: Where’s that fish I bought? It was on the table.
Daughter: Oh no! The cat---------- it.

٠ %

are eating

٠ %

eat

٠ %

eats

١٠٠ %

is eating

٥ پاسخ
١,٥٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,٠٢٤
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢١٠
برنزی
٢٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٠,٠٩٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٣٣
برنزی
٦١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٢٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

مادر: کجاست آن ماهی که من خریدم؟ آن روی میز بود. دختر : او نه، گربه[ دارد ]می خورد آن را

٣,٣٠٨
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما