پرسش خود را بپرسید

معنی کلمه معوقه...

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٣٠٨

معنی کلمه معوقه به چه معناست؟

٠ %

عدم تسویه‌ی مالی

٠ %

اصراری

١٠٠ %

به تأخیر افتاده

١٣ پاسخ
٠ %

تاخیرکاری

٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣

١٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٧٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٦,٢٠٦
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٧
برنزی
١٦٥
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٢٨,١٨٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٥٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨,٨٦٧
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٢٥,٠٨٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما