پرسش خود را بپرسید

پیش نیاز های "پیاده سازی سیستم های توصیه گر"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٣

پیش نیاز های

 "پیاده سازی سیستم های توصیه گر" 

چیا هستن ؟

٢,٢٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١٧

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پیشنیازهای پیادهسازی سیستمهای توصیهگر شامل دانش و مهارتهای زیر است: 

برنامه نویسی به زبان پایتون:داشتن مهارت در زبان برنامهنویسی Python و آشنایی با کتابخانههای مرتبط با پایتون مانند Numpy.

مفاهیم پایه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین : آشنایی با اصول و مفاهیم اولیه در حوزههای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین.

جبر خطی و آمار : دانش پایهای در مورد جبر خطی، احتمالات و آمار برای درک بهتر الگوریتمها و مدلهای یادگیری ماشین.

یادگیری عمیق : برای بخشهای پیشرفتهتر، دانشی در مورد یادگیری عمیق و استفاده از کتابخانههایی مانندkeras . 

 این مهارتها به شما کمک میکنند تا بتوانید سیستمهای توصیهگر را با استفاده از دادههای موجود به طور مؤثر پیادهسازی کنید و برای کاربران خود تجربهای شخصیسازی شده ارائه دهید. اگر به دنبال یادگیری بیشتر در این زمینه هستید، میتوانید در دورههای آموزشی مرتبط شرکت کنید تا دانش خود را افزایش دهید 

٢١,٠١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٩
برنزی
١٩٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما