پرسش خود را بپرسید

از بین جملات زیر، کدام یک از نظر گرامری (دستور زبان) صحیح است؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٧

Which of the following sentences is grammatically correct?

٧٥ %

A) She suggested him to join the team.

٣ پاسخ
٠ %

B) She suggested that he join the team.

٠ %

C) She suggested him joining the team.

٢٥ %

D) She suggested him that he should join the team.

١ پاسخ
٥,٢٤٦
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣٦
برنزی
٦٤

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٩,٦١٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٣
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٠٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
١٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٦,٤٢٥
طلایی
١
نقره‌ای
٧
برنزی
٢٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما