پرسش خود را بپرسید

تست گرامر ساختار جمله دو قسمتی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٦

I ______ you, but I forgot.

٠ %

would tell

٠ %

was telling

٠ %

will tell

١٠٠ %

was going to tell

٦ پاسخ
٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٨

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٩,٢٥١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٥,٣٢٤
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,٣١٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٧٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما