پرسش خود را بپرسید

تست واژگان زبان انگلیسی

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٨٢

This new printer is recommended as being ...... reliable.

٠ %

greatly

١٠٠ %

highly

١١ پاسخ
٠ %

strongly

٠ %

readily

٧٢٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٢

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزینه دوم 

معنی: این چاپگر جدید به عنوان چاپگری بسیار قابل اطمینان توصیه می‌شود.  

٦,٧١٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨١
برنزی
٤١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٠,١٢٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣١٨
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,١٥٨
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٥٦١
طلایی
٣
نقره‌ای
١١٣
برنزی
٦٢
تاریخ
٣ هفته پیش

This new printer is recommended as being ..highly... reliable.

٢٢,٥٥٦
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
٢٠٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما