پرسش خود را بپرسید

مضمون و مفهوم کدام بيت با ادبيات ديگر متفاوت است

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١٩٧

 مضمون و مفهوم کدام بيت با ادبيات ديگر متفاوت است؟ 

٠ %

1) يک کرشمه کرد با خود، آن چنانک / فتنه اي در پير و در برنا نهاد

١٢ %

2) شور و غوغايي برآمد از جهان / حسن او چون دست در يغما نهاد

١ پاسخ
٠ %

3) از خُمستان جرعه اي بر خاک ريخت / جنبشي در آدم و حوّا نهاد

٨٧ %

4) بر جهيد و زود در سجده فتاد / در زمان شه، تيغ مهر از کف نهاد

٧ پاسخ
١,٩١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٨

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مفهوم گزینه 4 با سایر گزینه ها متفاوت است

تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

مفهوم گزینه 4 با سایر گزینه ها متفاوت است

١١٢,٣٨٣
طلایی
١٣٦
نقره‌ای
٢٥٨
برنزی
٤٢٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٦٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٣
برنزی
٦٩
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما