پرسش خود را بپرسید

اقلیتهاي دینی "رسمی "

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٣

کدام  اقلیتهاي دینی رو  قانون اساسی به رسمیت شناخته؟

١,٣٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥٠

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در ایران، بر اساس آموزه‌های فقهی اسلام و متون قانونی، تنها اقلیت‌های دینی‌ای که در اصول ۱۳ و ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها اشاره شده‌است، رسمیت دارند. بدین ترتیب طبق اصل ۱۳ قانون اساسی «زرتشتیان»، «یهودیان» که در ایران به کلیمیان شهرت دارند و «مسیحیان» اقلیت‌های دینی رسمی کشور به‌شمار می‌روند.

٥٢٩,٩٧٩
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٥
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده‌اند:

  1. زرتشتیان: طبق اصل 13 قانون اساسی، "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسلمان که در این کشور با ایمان کامل به خدا زندگی می‌کنند، در انجام مراسم مذهبی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی فرزندانشان طبق آیین خود عمل می‌کنند."
  2. یهودیان: همانطور که در اصل 13 ذکر شد، یهودیان نیز در کنار زرتشتیان، از حقوق مذکور در این اصل برخوردار هستند.
  3. مسیحیان: مسیحیان نیز مانند زرتشتیان و یهودیان، طبق اصل 13 قانون اساسی، می‌توانند آزادانه مراسم مذهبی خود را انجام دهند و در احوال شخصیه و تعلیم و تربیت دینی فرزندانشان طبق آیین خود عمل کنند.
نکات:
  • علاوه بر این سه اقلیت دینی، مسلمانان نیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و مذهب رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی اعلام شده است.
  • اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در ایران، از حقوق شهروندی مانند حق انتخاب و انتخاب شدن، حق تأسیس مدارس و مراکز فرهنگی و حق آزادی بیان برخوردار هستند.
  • در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تبلیغ علیه ادیان الهی و مذاهب اسلامی ممنوع اعلام شده است.
منابع:
  • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • وب سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری
٥,٥٠٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٤٦
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما