پرسش خود را بپرسید

بعد از فعل "asked" چی بیارم ؟

تاریخ
٥ روز پیش
بازدید
٦١

I asked_______.

٠ %

who the idea was to

١٠٠ %

whose idea it was

٦ پاسخ
٠ %

to whom the idea was

٠ %

who the idea belonged

٢٧٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٥٣٧
طلایی
١
نقره‌ای
٢١
برنزی
١١
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش

I asked  whose idea it was درسته

٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٤
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٢١٥
طلایی
٢
نقره‌ای
٤٢
برنزی
٥
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤,٥٤٤
طلایی
٤
نقره‌ای
٩٤
برنزی
٤٣
تاریخ
٥ روز پیش

پاسخ شما