پرسش خود را بپرسید

کاربرد و ترجمه ی " can't stand gerund or infinitive"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٧

کاربرد و ترجمه ی

 " can't stand gerund or infinitive" 

چیه ؟

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

1-

بعد از عبارت "can't stand" یا یک gerund (فعل + -ing)/اسم ِمصدر یا یک مصدر (to + فعل) با کمی تفاوت در معنی آمده است.
هنگامی که "can't stand" با یک gerund/اسم ِمصدر دنبال می شود، نشان می دهد که شما به شدت از فعالیت یا تجربه واقعی بیزار هستید یا آن را بسیار ناخوشایند می یابید.

مثال؛

I can't stand working late shifts.

Lily can't stand working in an office.

استفاده از gerund   به این معنی است که خود فعالیت را ناخوشایند می‌یابید
2- 

هنگامی که "can't stand" با یک مصدر دنبال می شود، به شما نشان می دهد که ایده یا چشم انداز فعالیت را به شدت دوست ندارید یا بسیار ناخوشایند می دانید.

I can't stand to hear them arguing.

She can't stand to lose her children.

*** بنابراین به طور خلاصه، در حالی که تفاوت ظریف است، "can't stand + gerund'' بر ناخوشایند بودن فعالیت واقعی تمرکز می کند، در حالی که "can't stand + infinitive" بر ناخوشایند بودن ایده یا چشم انداز فعالیت تمرکز می کند.

٢٨١,٠٤٥
طلایی
١٨٢
نقره‌ای
٣,٣٧٠
برنزی
١,٩٣٦
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما