پرسش خود را بپرسید

تست گرامر ی کلمه ی ربط

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٧

_______I start a full time job I would like to travel the world.

٢٠ %

Until

١ پاسخ
٠ %

Before

٠ %

Since

٨٠ %

Although

٤ پاسخ
٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٨

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

از انجا که مفهوم جمله یک تضاد غیر منتظره را نشان میدهد باید از کلمه ربط although به معنی اگرچه/هرچند استفاده کرد.

معنی جمله: دوست دارم به دور دنیا سفر کنم اگرچه‌ یک شغل تمام وقت‌ را شروع کردم. 

٨,٣١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٧,٦١٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣,٩١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٣٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما