پرسش خود را بپرسید

کاربرد ان در کلمات

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٠

کاربرد ان در کلمات زیر را بنویسید:

دیلمان:

بابکان:

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

البته بجز نسبت مکان برای بیان نسبت پدری هم هست ، ، بستگی به برداشت شما از این واژه ها دارد

-
١ ماه پیش

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در دیلمان می تواند هم جمع باشد و هم برای مکان 

در بابکان برای نسبت 

١١٤,٤٥١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
١ ماه پیش

درود پسوند مکان ساز است 

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما