پرسش خود را بپرسید

تست گرامری زبان انگلیسی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٥٠

We ______ yesterday.

١٠٠ %

arrived

٤ پاسخ
٠ %

have arrived

٠ %

have arrive

٠ %

did arrive

١,٢٦٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٢٥,٣٣٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨,٣٢٦
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما