پرسش خود را بپرسید

مفهوم سیاست «موازنه منفی »

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤١

 مفهوم سیاست

 «موازنه منفی » 

 چیه توسط چه کسی در مجلس مطرح شد؟

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

موازنه منفی رابطه ای است که در آن دو یا چند قدرت در برابر هم قرار نگرفته اند، بلکه در کنار هم هستند. موازنه منفی سعی می کند از تعارضات موجود در نظام بین الملل به نفع منافع ملی استفاده کند. موازنه منفی به تمام قدرت های برتر خارجی با یک نظر می نگرد و اصل رهایی از غرب به بهای وابستگی به شرق را شدیداً رد می کند. اولین بار توسط دکتر مصدق در مجلس مطرح شد.

مأخذ: ویکیپیدیاhttps://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C#:~:text=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA,%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%8B%20%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF.
١٣,٨٦٢
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٨
برنزی
١٤٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما