پرسش خود را بپرسید

کدوم واژه درسته ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٥٩

Gradually, Microsoft became the ……… company in the software business.

٠ %

drastic

٠ %

dismal

٠ %

dwelling

١٠٠ %

dominant

١١ پاسخ
١,٣١٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

١٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٧٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٧٧٥
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

گزینه چهار میشه دوست عزیز.🙂

٢٢,٦١٣
طلایی
٨
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٧١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٨,٧٧٢
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١,٢٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٩٧
برنزی
١٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٢٤,٧٠٣
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٧٨
برنزی
١,٠٠٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣,٥٤٧
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٦
برنزی
١١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧,٢٣٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما