پرسش خود را بپرسید

ترجمه شعر "we don't need no education"

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٢


We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher, leave them kids alone
Hey, teacher, leave them kids alone
All in all, it's just another brick in the wall
All in all, you're just another brick in the wall
We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teachers, leave them kids alone
Hey, teacher, leave us kids alone
All in all, you're just another brick in the wall
All in all, you're just another brick in the wall
If you don't eat yer meat, you can't have any pudding
How can you have any pudding if you don't eat yer meat?
You! Yes, you behind the bike stands
Stand still, laddy

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این ترانه معروف از پینک فلوید است:

ما به هیچ آموزشی نیاز نداریم

ما به کنترل فکر نیاز نداریم

هیچ ریشخند سیاهی در کلاس درس

معلم‌ها، دست از سر بچه ها بردارید

هی معلم، دست از سر بچه ها بردار

روی هم رفته هر بچه ای مثل آجر دیگه ای هست تو دیوار

......

......

......

روی هم رفته تو فقط آجر دیگه ای هستی توی دیوار

(برای ساخت دیوار مثل، آجرای دیگه)

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

به آموزش نیازی نداریم

We don't need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم
No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین
Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دست از سر اون بچه ها بردار
Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار


All in all it's just another brick in the wall

همه اینا روی هم رفته مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونه
All in all you're just another brick in the wall
روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

 We don't need no education

ما به آموزش نیازی نداریم
We don't need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم
No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین
Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دست از سر اون بچه ها بردار
Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار
All in all you're just another brick in the wall
روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین
All in all you're just another brick in the wall
روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما