پرسش خود را بپرسید

با کدوم گزینه جمله شروع میشه ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٦

……… such as hair color and eye color are inherited genetically from one’s parents.

١٠٠ %

Traits

٩ پاسخ
٠ %

Omens

٠ %

Dimensions

٠ %

Enigmas

١,٣٥٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٩

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٢
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٨٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٨,٨٧١
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٨٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

ویژگیهای مانند رنگ مو، رنگ چشم به ارث میرسند به طور ژنتیکی از والدین.

٢,١٣٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٤
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٢١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

گزینه ی یک پاسخ صحیح است به معنای ویژگی ، صفت یا خصیصه

٧,٩٣٣
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٣
برنزی
٤٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما