پرسش خود را بپرسید

نفوذ فرهنگی، زبان و ارزش‌های امپریالیستی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٨

بنظرتون چگونه نظام‌های سیاسی امپریالیستی می‌توانند نفوذ فرهنگی، زبان و ارزش‌های خود را در سراسر جهان گسترش دهند؟

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

امپریالیسم فرهنگی به فرایندی اطلاق میشود که در آن یک نهاد اجتماعی، از فرهنگ خود شامل زبان، سنتها، آیینها، ساختارهای سیاسی و اقتصادی و شیوههای زندگی برای ایجاد و حفظ روابط نابرابر بین گروههای اجتماعی استفاده میکند . این نوع امپریالیسم میتواند از طریق نگرشها، سیاستهای رسمی یا اقدامات نظامی اعمال شود و هدف آن تقویت هژمونی فرهنگی است .  برای گسترش نفوذ فرهنگی، زبان و ارزشها، نظامهای سیاسی امپریالیستی ممکن است از روشهای مختلفی استفاده کنند، از جمله: 

ترویج زبان و فرهنگ: از طریق رسانهها، آموزش و فرهنگ پذیری، زبان و فرهنگ یک قدرت برتر را به عنوان استاندارد جهانی معرفی میکنند. 

سیاستهای اقتصادی: از طریق تجارت و سرمایهگذاری، محصولات و خدماتی که فرهنگ و ارزشهای خاصی را منعکس میکنند را ترویج میدهند. دیپلماسی فرهنگی : از طریق برنامههای تبادل فرهنگی و آموزشی، ارتباطات بین فرهنگی را تقویت میکنند.  

فناوری و ارتباطات: استفاده از فناوریهای نوین برای انتشار گستردهتر فرهنگ و ارزشها.  این فرایندها میتوانند به تغییرات فرهنگی در جوامع مختلف منجر شوند و بر هویت فرهنگی آنها تأثیر بگذارند. امپریالیسم فرهنگی میتواند به عنوان تهدید یا غنیسازی هویت فرهنگی در نظر گرفته شود، بسته به دیدگاه فرهنگ دریافت کننده .

١٣,٥٤١
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٣ هفته پیش

کتب آموزشی در موسسات آموزش زبان

رسانه های جمعی(فیلم، سریال،...)

پلتفرم های جهانی مثل یوتیوب

ودر سطح محدودتر، کتاب  ،مجله و

 مسافرت‌های بلند مدت

٢٩,٠٩٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٨٢
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما