پرسش خود را بپرسید

کدام بعد کیفیت خدمات؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٦

عبارت «میزان اعتماد و اطمینانی که مشتري به این باور برسد که ارائه کننده خدمات، لیاقت انجام خـدمت 
را خواهد داشت.» بیانگر کدام بعد کیفیت خدمات است؟ 

٢٠ %

تضمین

١ پاسخ
٠ %

پاسخگویی

٠ %

همدلی

٨٠ %

قابلیت اطمینان

٤ پاسخ

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٢٨,٠٥٣
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٩
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠,٣٢٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣,٦٣٤
طلایی
٣
نقره‌ای
٧٧
برنزی
١١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٧,٣٠٧
طلایی
٢
نقره‌ای
٣٢٠
برنزی
٦٩
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما