پرسش خود را بپرسید

معنی kinetic family drawing

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
١١٠

کدام گزینه معنی درست kinetic family drawing هست

٠ %

نقاشی جنبشی خانواده

١٠٠ %

نقاشی خانواده جنبشی

٥ پاسخ
١٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٧

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تست ترسیم خانواده

١٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

اگر چه گزینه دوم جواب درست است ولی شاید ترجمه‌ی این عبارت دقیق نباشد.« ترسیم خانواده پویا،» که در سال ۱۹۷۰ توسط برنز و کافمن توسعه یافت، از آزمون گیرنده (که معمولاً یک کودک است) می‌خواهد تا تصویری از کل خانواده‌اش که شامل خودش نیز هست را در حال انجام کاری بکشد. این تصویر به منظور برانگیختن نگرش کودک نسبت به خانواده خود و پویایی کلی خانواده است. شاید ترجمه‌ی بهتر عبارات پیشنهادی زیر باشد:

- ترسیم خانواده‌ی پویا

- نقاشی از خانواده‌ی در حال فعالیت

٨,٥٢٥
طلایی
٣
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
١١١
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢,٠٣٢
طلایی
١
نقره‌ای
٦
برنزی
٣٠
تاریخ
٣ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٤ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

ترسیم خانواده پویا، که در سال ۱۹۷۰ توسط برنز و کافمن توسعه یافت، از آزمون گیرنده (که معمولاً یک کودک است) می‌خواهد تا تصویری از کل خانواده‌اش که شامل خودش نیز هست را در حال انجام کاری بکشد.  این تصویر به منظور برانگیختن نگرش کودک نسبت به خانواده خود و پویایی کلی خانواده است.

٨,٥٢٥
طلایی
٣
نقره‌ای
١٤٨
برنزی
١١١
تاریخ
٤ هفته پیش
عکس پرسش

پاسخ شما