پرسش خود را بپرسید

ترجمه این متن و راهنمایی ميکنيد؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٩٩

Too much attention on technology in education usually comes at a high cost. Resources spent on technology, rather than on classrooms, teachers and textbooks for all children in low- and lower-middle-income countries lacking access to these resources are likely to lead to the world being further away from achieving the global education 
goal, SDG 4. Some of the world’s richest countries ensured universal secondary schooling and minimum learning competencies before the advent of digital technology. 
Children can learn without it. However, their education is unlikely to be as relevant without digital technology. The Universal Declaration of Human Rights defines the purpose of education as promoting the ‘full development of the human personality’, strengthening ‘respect for … fundamental freedoms’ and promoting 'understanding, tolerance and friendship’. This notion needs to move with the times. An expanded 
definition of the right to education could include effective support by technology for all learners to fulfil their potential, regardless of context or circumstance.

١,٣٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣٣

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با سلام

 توجه زیاد به فناوری در آموزش معمولاً هزینه بالایی به دنبال دارد. منابعی که به جای کلاس‌های درس، معلمان و کتاب‌های درسی برای دانش آموزان کشورهای با درآمد پایین یا پایین‌تر از متوسط که با این منابع دسترسی ندارند ، صرف فناوری  می‌شوند ،احتمالاً منجر به این خواهند شد که جهان از رسیدن به هدف آموزش جهانی(SDG4) دورشود.

در برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان قبل از ظهور فناوری دیجیتال تحصیلات متوسطه همگانی وحداقل شایستگی‌های یادگیری تضمین شده بود. فراگیران می‌توانند بدون آن (فناوری دیجیتال) یاد بگیرند. اما به نظر نمی‌رسد که آموزش آنها بدون فناوری دیجیتال مناسب باشد . بیانیه جهانی حقوق بشر هدف آموزش را افزایش رشد کامل شخصیت انسانی، تقویت احترام به .....آزادی‌های بنیادین و ارتقاء تفاهم، مدارا و دوستی تعریف می‌کند. این مفهوم باید متناسب با زمان پیش برود(به روز شود). یک تعریف گسترده از حق آموزش می‌تواند شامل پشتیبانی موثر فناوری از همه فراگیران باشد به گونه‌ای که استعدادهایشان در هر زمینه و شرایطی به شکوفایی برسد.

تاریخ
٢ ماه پیش

ترجمه ۹ خط اول: توجه زیاد روی تکنولوژی داخل آموزش، با هزینه بالایی همراه هست. اگر منابع را بجای هزینه برای کللس های درس، معلم ها و کتاب های آموزشی برای بچه های کشور های متوسط به پایین و کم درآمد، صرف تکنولوژیی کنیم که به آن دسترسی ندارند احتمال بیشتری هست که دنیا را از هدف آموزش جهانی دورتر کند

تاریخ
٢ ماه پیش

توجه بیش از حد به فناوری در آموزش معمولاً هزینه بالایی دارد. منابعی که صرف فناوری به جای کلاس‌های درس، معلمان و کتاب‌های درسی برای همه کودکان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​پایین‌تر که به این منابع دسترسی ندارند، ممکن است منجر به دور شدن جهان از دستیابی به آموزش جهانی شود.

هدف، SDG 4. برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان قبل از ظهور فناوری دیجیتال، تحصیلات متوسطه جهانی و حداقل شایستگی های یادگیری را تضمین کردند.

کودکان می توانند بدون آن یاد بگیرند. با این حال، بعید است که تحصیلات آنها بدون فناوری دیجیتال مرتبط باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر هدف از آموزش را ارتقای "توسعه کامل شخصیت انسانی"، تقویت "احترام به ... آزادی های اساسی" و ترویج "تفاهم، مدارا و دوستی" تعریف می کند. این تصور باید با زمان حرکت کند. گسترش یافته است

تعریف حق آموزش می‌تواند شامل حمایت مؤثر فناوری از همه فراگیران برای تحقق پتانسیل‌های خود، صرف‌نظر از زمینه یا شرایط باشد

٤٠,١٢٣
طلایی
٩
نقره‌ای
١٢٥
برنزی
٢٦٣
تاریخ
٢ ماه پیش

درود

توجه بیش از حد به فناوری در آموزش معمولاً هزینه بالایی دارد. منابعی که صرف فناوری به جای کلاس‌های درس، معلمان و کتاب‌های درسی برای همه کودکان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط پایین‌تر که به این منابع دسترسی ندارند، ممکن است منجر به دور شدن جهان از دستیابی به آموزش جهانی شود.

هدف، SDG 4. برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان قبل از ظهور فناوری دیجیتال، تحصیلات متوسطه جهانی و حداقل شایستگی های یادگیری را تضمین کردند.

کودکان می توانند بدون آن یاد بگیرند. با این حال، بعید است که تحصیلات آنها بدون فناوری دیجیتال مرتبط باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر هدف از آموزش را ارتقای "توسعه کامل شخصیت انسانی"، تقویت "احترام به ... آزادی های اساسی" و ترویج "تفاهم، مدارا و دوستی" تعریف می کند. این تصور باید با زمان حرکت کند. گسترش یافته است

تعریف حق آموزش می‌تواند شامل حمایت مؤثر فناوری از همه فراگیران برای تحقق پتانسیل‌های خود، صرف‌نظر از زمینه یا شرایط باشد

١,٥٦١
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما