پرسش خود را بپرسید

(کلمه) به انگلیسی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٠٣

کلمه به انگلیسی چی میشه ؟

٣٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Word کلمه

Letter حرف

Sentence جمله

Text متن

 دقت کنید که word با world فرق‌می‌کند wordبه معنی کلمه و world به معنی دنیاس ت

٤٨٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
٢ ماه پیش

Letter  حرف

Word کلمه

Sentence جمله

Phrase  عبارت

٥,٢٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
٥٤
تاریخ
٢ ماه پیش

کلمه میشه  word

◾ واژه « word » و « world » را با هم اشتباه نکنید

٤٠,٨٠٧
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٢
برنزی
٢٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش

Word

a written or printed letter or letters standing for a spoken word

(حروف یا حروفی نوشته شده یا چاپی  به معنای کلمه گفتاری)

https://www.merriam-webster.com/dictionary/word

٢٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما