پرسش خود را بپرسید

معنی uphold در عبارت زیر

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١١٠

Uphold

در جمله زیر چه معنایی دارد؟

 We protect the American people and uphold the U.S. Constitution.

٢١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مطابق  متمم ۲-۴-۶ از قانون‌اساسی ایالات متحده آمریکا  منظور جمله 🖋️📋⬅️ح فاظت و صیانت  امتیازات شهروندان و مبارزه با هرگونه فساد و خلاف کاری و جرم در کنار  سازمان امنیت داخل آمریکا با  FBI  است و این جمله جالب نشان دهنده جایگاه این بازوی بسیار  قدرتمند وزارت دادگستری  آمریکا  برای مقابله  با هر نوع جرم و فساد وفق قوانین و مقررات مصرحه  آمریکا است.

جالب که این جمله بشرح ذیل کاملاً و دقیق به بیاننین موضوعی می پردازد که  [[ ما (FBI) 
  از طریق داده پردازی و آنلایز اطلاعات و تجزیه تحلیل آنها با استراتژی اطلاعاتی و منابع در دسترس  طبق خط و مشی  ماموریت برای برای محافظت از مردم آمریکا و حمایت از قانون اساسی  بر عهده داریم.

نگاه کنید:

The FBI uses intelligence to drive its decision-making. The information we get through intelligence gathering and sharing guides us in our mission to protect the American people and uphold the Constitution

منبع از مأخذ اصلی

https://www.fbi.gov/about/leadership-and-structure/intelligence

٢٩٥,٣٣٠
طلایی
١٧٩
نقره‌ای
٣٧٤
برنزی
٧٧٢
تاریخ
٣ ماه پیش

محافظت، حمایت، دفاع، پاسداری

١,٥٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٧
برنزی
١٤
تاریخ
٣ ماه پیش

ما   مردم آمریکا را حفاظت و از قانون اساسی حمایت می کنیم  

٨٢,٠٢٠
طلایی
١٦
نقره‌ای
١٥٩
برنزی
٣٨٧
تاریخ
٣ ماه پیش

معنی اصلی کلمه‌ی uphold تقویت کردن، حمایت کردن از، تایید کردن و پاسداری کردن است. اما در این جمله می‌تواند به معنی دنباله روی کردن و یا سر لوحه قرار دادن نیز باشد:

ما از مردم آمریکا محافظت می‌کنیم و قانون اساسی را سر لولحه قرار می‌دهیم (یا از قانون اساسی پیروی می‌کنیم).

١٤,٣٤٤
طلایی
٨
نقره‌ای
٢٣٦
برنزی
١٤٦
تاریخ
٣ ماه پیش
عکس پرسش

معنی uphold در این جمله  "حمایت کردن" یا "حفظ کردن" است. بنابراین، جمله به این معنا است: ما مردم آمریکایی را محافظت می‌کنیم و قانون اساسی آمریکا را حفظ می‌کنیم.

٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما