پرسش خود را بپرسید

محیط پیچیده و ایستا

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٢٧

در محیط پیچیده و ایستا، عدم اطمینان درك شده چگونه است؟ 

٣٣ %

بالا

١ پاسخ
٦٦ %

متوسط

٢ پاسخ
٠ %

متوسط به پایین

٠ %

پایین

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

در محیط پیچیده و ایستا، عدم اطمینان درک شده متوسط (گزینه 2) است.

دلایل:
  • پیچیدگی: وجود عوامل متعدد و به هم پیوسته در محیط، پیش‌بینی دقیق را دشوار می‌کند.
  • ایستایی: ثبات نسبی محیط، تا حدی عدم اطمینان را کاهش می‌دهد.
توضیح:

در محیط‌های پیچیده، تعداد زیادی از عوامل خارجی وجود دارند که بر سازمان اثر می‌گذارند. این عوامل می‌توانند شامل رقبا، مشتریان، فناوری، قوانین و مقررات و ... باشند. به دلیل پیچیدگی روابط بین این عوامل، پیش‌بینی دقیق آینده دشوار است.

از سوی دیگر، محیط ایستا به معنای ثبات نسبی در این عوامل است. به عبارت دیگر، سرعت تغییرات در محیط کم است و می‌توان تا حدی به ثبات و تداوم شرایط در آینده اتکا کرد.

این ثبات نسبی، تا حدی عدم اطمینان را در مقایسه با محیط‌های پویا و متغیر، کاهش می‌دهد.

بنابراین، در محیط پیچیده و ایستا، عدم اطمینان درک شده در سطح متوسط قرار می‌گیرد.
٦٨,١٢٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٦٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٩
تاریخ
٣ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما