پرسش خود را بپرسید

جای خالی با کدوم گزینه پر میشه ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤١

When I realised I had dropped my gloves, I decided to ...... my steps. 

١٠٠ %

retrace

٩ پاسخ
٠ %

regress

٠ %

resume

١,٤٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٨٠٧
طلایی
١
نقره‌ای
٤
برنزی
٣٧
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٧٩٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢,٩٥٧
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١٢,٥٠٠
طلایی
١٥
نقره‌ای
٢٠٨
برنزی
٢٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٥٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٤
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١,٨٨٤
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما