پرسش خود را بپرسید

جای خالی با کدوم گزینه پر میشه ؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١١٠

When I realised I had dropped my gloves, I decided to ...... my steps. 

١٠٠ %

retrace

٩ پاسخ
٠ %

regress

٠ %

resume

٦٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٢٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢٣
تاریخ
٤ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٩٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٦١١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٦
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٤,١٤١
طلایی
٢
نقره‌ای
٦١
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٣٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٤
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢١,٠٠٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما