پرسش خود را بپرسید

هم خانواده اتفاق

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١,٨٢٦

هم خانواده اتفاق 

٨ %

تفق

١ پاسخ
٠ %

تافق

٦٦ %

اتفاقات

٨ پاسخ
٢٥ %

توفق

٣ پاسخ
١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٤٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨٧٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١,٠٣٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١٠
برنزی
٩
تاریخ
٢ ماه پیش

درود  برداشت  جناب باقری در باره ریشه اتفاق  که البته بسی آزموده تر از بنده در  گفتار  عربی هستن  درست مینماید  رأی من بر این است که اتفاق در بنیاد اوتفاق بوده که برای صراحت کلام  واو ساکن در حرف «ت» مدغم شده و ادغام تام صورت پذیرفته در جایی ندیدم ولی می‌اندیشم این دو حرف از حروف تقریب باشد ونمونه دیگر این بحث اتصال است ، و عکس  آن  واژه ابتکار است که  نیازمند ادغام  نبوده است.البته این برداشت من است .

١٠,٤٩٨
طلایی
٩
نقره‌ای
٣٤٩
برنزی
١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش

متفق ، توافق ، متفقین ، توفیق ، اتفاقات و. . .

تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٣,٢١٣
طلایی
١
نقره‌ای
٥٠
برنزی
١٨
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣,١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١,٥٠٠
برنزی
٣١٨
تاریخ
٢ ماه پیش

هم خانواده های اتفاق 
اتفاق از ریشه فعل "وفق" می باشد 
، وِفْق،  موافق،  اتفاقات، توافق،  موافقت، 

٦٠٤,٦٦٣
طلایی
٢٦٨
نقره‌ای
١٥,٢٨٧
برنزی
٨,٢٨٧
تاریخ
٢ ماه پیش

اتفاق مثل اتفاق نظر یعنی هم سو بودن نظر مثل گروه متفقین می توان گفت و با موافقت با حروف اصلی وفق ارتباط ندارد

-
٢ ماه پیش

پاسخ شما