پرسش خود را بپرسید

ریشه واژه Bazaar

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٢٣٨

ریشه واژه Bazaar  چیست؟

١٠,٨٦٧
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٤
برنزی
٢٩٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

از  واژه  بازار در زبان پارسی گرفته شده است و ریشه آن پارسی است.

٦٥,١٣٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٧
برنزی
٥٧٤
تاریخ
٥ ماه پیش

واژه پارسی _ بازار

Word origin:          from Persian bāzār, from Old Persian abēcharish

تاریخ
٥ ماه پیش

بازار : به معنی کار و بار و رفتار و شیوه ی زندگانی
بدید، از بدو نیک ، بازارِ اوی ؛
به یزدان پناهید در کار ِ اوی. 
نامه ی باستان ، ج ۳ ، داستان سیاوش ، دکتر کزازی ۱۳۸۴، ص ۱۹۰. 
در جای دیگر می نویسد : ( ( بازار در پهلوی در ریخت واچار wāčār بکار می رفته است . ستاگ واژه ، " با " یا "وا " ، ریختی از " بها " در پهلوی وهاگ wahāg دانسته شده است و معنی بنیادین آن بهازار = جای بها . بازار دربیت زیر به کنایه ی ایما از رونق و رواج و روایی به کار رفته است .


( ( چو تهمورث آگه شد از کارشان
برآشفت و بشکست بازارشان. ) ) 
( همان ص 257. ) 
در مورد معنی بازار در بیت زیر می نویسد : ( ( بازار در بیت زیر به معنی نیرنگ و فریب ِ نغز و نهان به کار رفته است که نیرنگباز و فریفتار را در چشم فریفته می آراید و راستکار و بی رنگ و ریو جلوه می دهد . 
( ( چو ضحاک بشنید گفتار اوی
نهانی ندانست بازار اوی ) ) 
( همان ، جلد اول ، ص 281. )

٧٢٢,٤٨٦
طلایی
٦٠٩
نقره‌ای
١٥,٧٨٩
برنزی
٨,٥٥٣
تاریخ
٥ ماه پیش

1580s, from Italian bazarra, ultimately from Persian bazar (Pahlavi vacar) "a market," from Old Iranian *vaha-carana "sale, traffic," from suffixed form of PIE root *wes- (1) "to buy, sell" (see venal) + PIE *kwoleno-, suffixed form of root *kwel- (1) "revolve, move round; sojourn, dwell." (Etymonline)

همینطور که می‌بینیدتاریخچه‌، ریشه و مشتقات این لغت نشان می‌دهد که این کلمه در دهه‌ی ۱۵۸۰ از ایتالیایی و کلمه bazarra که  از پهلوی واکار  یعنی کلمه‌ی bazar و سرانجام زبان ایرانی قدیمی واهاکارانا آمده است.

٢١,٠٧٥
طلایی
١٩
نقره‌ای
٤٠٥
برنزی
١٥٩
تاریخ
٥ ماه پیش
عکس پرسش

پاسخ شما