پرسش خود را بپرسید

تصحیح جمله فارسی

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠٥

متن زیر کجاش غلطه ؟ یا بدون خطا است ؟

رئیس جمهور باید به جاي اینکه سراغ افراد ناشناخته و احیاناً داراي سوابق نه چندان مقبـول بـرود، افـراد 
شناخته شده، توانا و داراي سوابق روشن مدیریتی را به مجلس معرفی کند.  

پاسخی برای این پرسش ثبت نشده.

پاسخ شما