پرسش خود را بپرسید

به چه واژه ای در جای خالی نیازه ؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٣٩

Although she is only 20 years old, she has shown great ……… to stress.

١١ %

potency

١ پاسخ
٠ %

maturity

٨٨ %

resilience

٨ پاسخ
٠ %

attribute

١,٥٠١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٨٠

١٠ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦,٤٩٤
طلایی
١
نقره‌ای
٥٧
برنزی
٥٢
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٧١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
١٤٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٢ ماه پیش

Although she is only 20 years old, she has shown great …resilience… to stress.

٢١,٢٤٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٧,٣٥٢
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٨٠
برنزی
٦٤٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما