پرسش خود را بپرسید

سال یابی فسیل های انسانی

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢١

 برای سال یابی فسیل های انسانی ، از کدامیک ازروش های سال یابی استفاده می شود؟

٠ %

استفاده ازشواهد نوشتاری

٠ %

تعیین سن توسط حلقه های تنه درختان

٠ %

به روش کربن 14

٠ %

به روش پتاسیم- آرگون

پاسخی برای این پرسش ثبت نشده.

پاسخ شما