پرسش خود را بپرسید

نویسنده متن فوق را به تجدیدنظر در استنباط خود وادار میسازد؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٧

مدار سیاره پلوتون بر خلاف سایر سیاره هاي منظومه شمسی شکلی عجیب دارد. سـتاره شـناس روسـی در 
اوایل دهه ،60 ادعا کرد سیاره دیگري باید در فاصله بسیار دور از منظومه شمسی وجود داشته باشد که هم از 
لحاظ اندازه بسیار بزرگ و هم فاصله بسیار زیادي تا خورشید داشته باشد . وي نـام ایـن سـیاره را سـیاره x
گذاشت و تأثیر این سیاره بر روي پلوتون، شکل مدار پلوتون را توجیه می کرد. تا بـه امـروز سـتاره شناسـان 
چنین سیاره و یا حتی آثاري از آن را رصد نکرده اند. این نشان می دهد که فرضیات ستارهشـناس روس غلـط 
است و باید به دنبال دلایل دیگر در توجیه مدار پلوتون باشیم. 
کدام یک از موارد زیر اگر پذیرفته شود، نویسنده متن فوق را به تجدیدنظر در استنباط خود وادار میسازد؟ 
1) شاید سیارات در منظومه هاي دیگر، بر مدار پلوتون اثر بگذارند. 
2) مدار پلوتون میتواند در اثر پدیدههاي دیگر شکل نامتعارف به خود گرفته باشد. 
3) مشاهده سیارات با فاصله زیاد از منظومه شمسی، مستلزم به کارگیري ابزارهاي پیشرفته تـر از ابزارهـایی اسـت کـه در 
حال حاضر در دسترس هستند. 
4) وجود شهابسنگها بر روي مدار برخی سیارات تأثیر میگذارد.

٥٦٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٦

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بررسی گزینه‌ها:

1) شاید سیارات در منظومه های دیگر، بر مدار پلوتون اثر بگذارند.

این گزینه نویسنده را به تجدید نظر وادار نمی‌کند. زیرا نویسنده به طور واضح بیان می‌کند که تا به امروز اثری از سیاره ایکس (که می‌توانست بر مدار پلوتون اثر بگذارد) پیدا نشده است.

2) مدار پلوتون می‌تواند در اثر پدیده‌های دیگر شکل نامتعارف به خود گرفته باشد.

این گزینه کاملاً نویسنده را به تجدید نظر وادار می‌کند. زیرا نویسنده فرضیه وجود سیاره ایکس را به عنوان تنها دلیل شکل نامتعارف مدار پلوتون مطرح می‌کند. اثبات وجود پدیده‌های دیگر که می‌توانند بر مدار پلوتون اثر بگذارند، فرضیه نویسنده را نقض می‌کند.

3) مشاهده سیارات با فاصله زیاد از منظومه شمسی، مستلزم به کارگیری ابزارهای پیشرفته‌تر از ابزارهایی است که در حال حاضر در دسترس هستند.

این گزینه نویسنده را به تجدید نظر نمی‌کند. زیرا نویسنده در مورد عدم رصد سیاره ایکس صحبت می‌کند، نه عدم وجود آن. عدم رصد می‌تواند به دلیل عدم وجود ابزارهای کافی باشد، اما این موضوع فرضیه وجود سیاره ایکس را نقض نمی‌کند.

4) وجود شهابسنگها بر روی مدار برخی سیارات تأثیر می‌گذارد.

این گزینه نویسنده را به تجدید نظر نمی‌کند. زیرا نویسنده به طور خاص در مورد مدار پلوتون صحبت می‌کند و شهابسنگ‌ها به طور کلی بر مدار سیارات اثر ناچیزی دارند.

نتیجه:

تنها گزینه 2 نویسنده را به تجدید نظر در استنباط خود وادار می‌کند.

بنابراین پاسخ صحیح گزینه 2 است.
٦٧,٩٤٩
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٤
برنزی
٨١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما