پرسش خود را بپرسید

تولیمو تست گرامر

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٨٠

 Natural selection is defined as the process ………….. the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism’s survival.

٠ %

to which directs

٠ %

of which directs it

٠ %

directs it

١٠٠ %

that directs

١ پاسخ
٦٢٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 Natural selection is defined as the process ……that directs….. the course of evolution by preserving those traits best adapted for an organism’s survival.

٢١,١٩٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٤٨
برنزی
١٩٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
انتخاب طبیعی به عنوان فرآیندی تعریف می شود که مسیر تکامل را با حفظ آن صفاتی که برای بقای موجود زنده بهترین هستند، هدایت می کند.
٥٧,٩٩٧
طلایی
٨٤
نقره‌ای
٥١٩
برنزی
٤٥٢
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما