پرسش خود را بپرسید

منظور از "نامه " چیه ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٩

منظور از "نامه " چیه ؟
بگفت اندر این نامه حرفی است مبهم          که معنی اش جز وقت پیری ندانی

١,٥٢٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦٢

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

نامه اشاره دارد به عمر و زندگی

١١٤,٤٥١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٢
تاریخ
٤ هفته پیش

زندگی چون در انتها به وقت پیری اشاره شده

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٤ ماه پیش

البته منظور از  نامه میتواند دفتر عمر و زندگانی هم باشد  ولی حرف مبهم با توجه به  ابیات  دیگر همان قدر جوانیست که وقتی به پیری میرسیم میفهمیم

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

نامه استعاره از دوران پیری   است

میگوید در دفتر پیری حرفی ناخوانا و غیر قابل فهم است   و آن قدر  دوره جوانی است که تا به پیری و ناتوانی نرسی نمیدانی

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما