پرسش خود را بپرسید

ابیات زیر را به نثر امروزی برگردانید

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٠٩

ابیات زیر را به نثر امروزی برگردانید 

  پی بردیم راه دست خودش هم نیست .

  در این کار تعبیه ای نیست .

  دهنده ای که خواستن جز از او نیست خوش گوار .

 گفتند به اتفاق یک سر                  کز کعبه گشاده گردد این در
 

١,٠٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

۱,آگاهی یافتیم دراین کار سر رشته و مهارتی ندارد.۲،در این کار حیله (ساخت وپاختی) نیست.۳،بخشایندهای که درخواست جز از او    پسندیده نیست.۴,همه یک صدا گفتند که  گره این کار با زیارت کعبه  گشوده  می شودیا راه حل این مشکل زیارت کردن کعبه است.

١٣,٥١٣
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

این ابیات را میتوان به نثر امروزی به این صورت برگرداند:  ما فهمیدیم که راهی در کار نیست و همه چیز به دست خودمان نیست. در این مسیر، هیچ تقلب و حیلهای وجود ندارد. دهندهای که جز از او خواستنی نیست، بخششهایش دلپذیر است. همگی به اتفاق یک زبان شدند و گفتند که این در، که در کعبه است، باز خواهد شد.

١٧,٦٢٥
طلایی
٢٣
نقره‌ای
٣٦٤
برنزی
١٦٨
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما