پرسش خود را بپرسید

ساختار سازمانی بر مبناي پروژه

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٦٣

ساختار سازمانی بر مبناي پروژه، در چه نوع سازمانهایی قابل استفاده است؟ 

٠ %

1) سازمانهاي متمرکز

٠ %

2) سازمانهاي نامتمرکز

٠ %

3) مؤسساتی که به صورت دورهاي و فصلی کار میکنند.

١٠٠ %

4) سازمانهایی که مأموریت آنها طی برنامههاي مستقل انجام میشود.

٣ پاسخ

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

سازمان بر مبنای پروژه یا طرح، یکی از انواع جدید  ساختار سازمانی است. در سازمانهایی که هدف و ماموریت آنها را می توانیم در قالب پروژه و برنامه هایی بالنسبه مستقل اجرا کنیم، این ساختارهای سازمانی قابل استفاده و مفید است. در سازمان بر مبنای پروژه ، به تعداد پروژه های موجود در سازمان می توانیم واحدهای مستقل ایجاد کنیم. این واحدها دارای عوامل و امکانات لازم برای انجام پروژه های مربوطه هستند و قادرند بدون نیاز به واحدهای دیگر، پروژه ی خود را مستقلاً انجام دهند. به عنوان مثال یک موسسه تولیدی خود را در قالب چند پروژه سازماندهی و برای هریک از پروژه ها واحدهای لازم را پیش بینی می کند بطوریکه هر پروژه بتواند کار خود را مستقلاً انجام دهد.

٥٢٩,٦٢٤
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨٢٣
برنزی
٢,١٨١
تاریخ
٢ ماه پیش
گزینه‌ی چهارمدرسته 
١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣١,٢٥٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩١
برنزی
٣٢٩
تاریخ
٢ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما