پرسش خود را بپرسید

ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٢٢٥

کدام  ﻳک ﺍﺯ گزﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

٥٠ %

IE

١ پاسخ
٠ %

QSPM

٠ %

EFE

٥٠ %

IFE

١ پاسخ

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

پاسخ گزینه 4، IFE است. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) یک ابزار مدیریت استراتژیک است که برای ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی یک سازمان استفاده می‌شود. این ماتریس شامل دو محور است: محور عمودی، عوامل داخلی را بر اساس اهمیت آنها در موفقیت سازمان وزن‌دهی می‌کند و محور افقی، عملکرد سازمان را در هر یک از عوامل داخلی ارزیابی می‌کند.

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نیز یک ابزار مدیریت استراتژیک است که برای ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدات محیطی یک سازمان استفاده می‌شود. این ماتریس نیز شامل دو محور است: محور عمودی، عوامل خارجی را بر اساس اهمیت آنها در موفقیت سازمان وزن‌دهی می‌کند و محور افقی، تأثیر عوامل خارجی بر سازمان را ارزیابی می‌کند.

ماتریس QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) یک ابزار مدیریت استراتژیک است که برای ارزیابی استراتژی‌های مختلف یک سازمان استفاده می‌شود. این ماتریس، از ماتریس‌های IFE و EFE استفاده می‌کند و عوامل داخلی و خارجی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا تأثیرات استراتژی‌های مختلف را بر سازمان ارزیابی کند.

بنابراین، تنها گزینه‌ای که یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی است، گزینه 4، یعنی IFE  می باشد.

٦٨,١٢٠
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما