پرسش خود را بپرسید

تست واژه زبان انگلیسی

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١١٢

The restaurant cannot ……… more than 35 people.
 

٠ %

acquaint

٠ %

accomplish

١٠٠ %

accommodate

٣ پاسخ
٠ %

furnish

١,٤٢١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٢

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٦٤,٩١١
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٦
برنزی
٥٧٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ  سوم صحیح  است:

Each room accomodates  four people  comfortably. 

علاوه بر معانی زیادی که  این کلمه دارد، در اینجا یعنی :

جا دادن، جا داشتن برای

٢٩,٥٩٠
طلایی
٥
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم

سلام گزینه ی سوم

Acquaint  : 

کلمه ای رسمی (formal) به معنای آشنا کردن ، آگاه کردن

Accomplish :   to succeed in doing something, especially after trying very.

با موفقیت  به انجام رساندن، انجام دادن.

Accommodate :  if a room, building etc can accommodate a particular number of people or things, it has enough space for them.

اسکان دادن ، جا دادن ، تطبیق نمودن.

Furnish :   to put furniture and other things into a house or room

مبله کردن ،  تهیه کردن ، مجهز کردن.

براساس این معانی گزینه سوم بهتر است برای این تست و معنی جمله شما می شود :

رستوران نمی تواند بیش از ۳۵ نفر را جا دهد (اسکان دهد).

٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٥ ماه پیش

سلام گزینه ی سوم

Acquaint  : 

کلمه ای رسمی (formal) به معنای آشنا کردن ، آگاه کردن

Accomplish :   to succeed in doing something, especially after trying very.

با موفقیت  به انجام رساندن، انجام دادن.

Accommodate :  if a room, building etc can accommodate a particular number of people or things, it has enough space for them.

اسکان دادن ، جا دادن ، تطبیق نمودن.

Furnish :   to put furniture and other things into a house or room

مبله کردن ،  تهیه کردن ، مجهز کردن.

براساس این معانی گزینه سوم بهتر است برای این تست و معنی جمله شما می شود :

رستوران نمی تواند بیش از ۳۵ نفر را جا دهد (اسکان دهد).

٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما