پرسش خود را بپرسید

کدوم گزینه مناسبه ؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠٠

The United Nations passed a ……… to increase aid to the Third World.
 

٠ %

surge

١٠٠ %

resolution

٦ پاسخ
٠ %

fervor

٠ %

feature

٨٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٨

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٨,٣١١
طلایی
١
نقره‌ای
٢٩
برنزی
٨٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٩٦٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٨
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٥,٢٥٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

در زبان انگلیسی، resolution به معنای "تصویبنامه" یا "تصمیم" است. این کلمه معمولاً برای اشاره به تصمیمی که توسط یک نهاد رسمی، مانند سازمان ملل، اتخاذ می‌شود، استفاده می‌شود.

در جمله‌ی "The United Nations passed a resolution to increase aid to the Third World."، resolution به معنای "تصویبنامه‌ای که توسط سازمان ملل برای افزایش کمک به جهان سوم تصویب شده است" است.

گزینه‌های دیگر مناسب نیستند.

  • surge به معنای "افزایش ناگهانی" است. این کلمه برای اشاره به افزایش ناگهانی کمک به جهان سوم مناسب نیست.
  • fervor به معنای "شور و شوق" است. این کلمه برای اشاره به تصمیم سازمان ملل برای افزایش کمک به جهان سوم مناسب نیست.
  • feature به معنای "ویژگی" است. این کلمه برای اشاره به تصمیم سازمان ملل برای افزایش کمک به جهان سوم مناسب نیست.

بنابراین، پاسخ صحیح resolution است.

٦٨,٠٣٨
طلایی
١٠٦
نقره‌ای
٦٩٥
برنزی
٨١٣
تاریخ
٤ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٦,١١٧
طلایی
١
نقره‌ای
٨٠
برنزی
٥٨
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما