پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => فرهنگ و تمدن)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤١ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٣ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٢ بازدید
٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٣١ بازدید

در زرتشت 5 نوع نماز داریم  1.نمازگاه هاون 2.نمازگاه درپتون 3.نمازگاه ازیران 4.نمازگاه سروترم 5نمازگاه اوشهی نا ای تلفظ این کلمات چگونه است؟

٤ ماه پیش