پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان فارسی => فرهنگ و تمدن)

٣ رأی
٦ پاسخ
١٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید

 نقوش حجاری شده برروی پلکان های آپادانا درتخت جمشید،نشان چیست  ؟

٢,١٣٦
٣ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٧٢ بازدید
با پاسخ به این پرسش مدال نقره
برنز
دریافت کنید.

عربی و عبری هم همینطور ولی  انگلیسیچرا از راسته؟ 

١,٦٦٣
٣ ماه پیش
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨٦ بازدید

خط میخی دارای چند حرف بوده و از کدام سمت نوشته می­شده است؟  

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٨ بازدید
چند گزینه‌ای

 پرچم ایرانیان باستان ، اولین بار توسط چه کسی به وجودآمد؟

٣ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٥٤ بازدید
چند گزینه‌ای

 قالی بهارستان متعلق به کدام دوران تاریخی ایران است؟ الف: ب: ج: د: 

٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٥١ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٠ بازدید
رأی
١ پاسخ
١٣٣ بازدید

" هوماتی " نام کدام ملکه باستانی  در تاریخ ایران و عراق  است ؟ و با نام کدام ملکه  اسطوره ای  در شاهنامه فردوسی شباهت دارد ؟

٣ ماه پیش