واژه انگلیسی امروز


biting
(دندان پزشکی) فیلم اشعه ی ایکس که دارای لبه ای است که برای عکس برداری از دندان ها بین دندان ها قرار می گیرد، تیز، برنده، کاری، تند و تیز، گزا، کنایه آمیز، رنجش آور، تلخ زبان، زخم زبان دار، گزنده، زنن ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


جوع
مترادف: گرسنگی، مجاعت، مجاعه
متضاد: سیری
برابر پارسی: گرسنگی
بیشتر بخوانید