واژه انگلیسی امروز


divine
خدایی، الهی، یزدانی، ربانی، ملکوتی، مذهبی، دینی، (عامیانه) خوشایند، زیبا، دل پسند، معرکه، عالی، کشیش، روحانی، پیش گویی کردن، غیب گویی کردن، آینده بینی کردن، (از روی غریزه یا شم) دریافتن، درک کردن، مق ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


حرارت
مترادف: تاب، تف، تفت، دما، گرما، گرمی، نایره ، تندی، تیزی، حد ...
متضاد: برودت، سردی
برابر پارسی: گرما، گرمای
بیشتر بخوانید