واژه انگلیسی امروز


scratch
(با آلت تیز یا زبر) خراشاندن، خراشیدن، (گربه و غیره) چنگ زدن، خراش انداختن، خط انداختن، شخاییدن، پنجول زدن، پنجه کشیدن، (با چاقو و غیره) کندن، خاراندن، خارش دادن، (با صدا) مالیدن، کشیدن، (نوشته را) پ ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


تکریم
مترادف: احترام، اعظام، اکرام، بزرگ داشت، تجلیل، تعظیم، توقیر، ...
متضاد: تحقیر
برابر پارسی: بزرگداشت، ارجمندشمردن، گرامی
بیشتر بخوانید