واژه انگلیسی امروز


transpire
(بدن انسان و جانور و برگ گیاه و غیره) عرق کردن، ترا دمیدن، ترا دمش کردن، خوی کردن، خویستن، آشکار شدن، معلوم شدن، فاش شدن، روی دادن، رخ دادن، پیش آمدن، اتفاق افتادن، بیرون امدن، نشرکردن، نفوذ کردن، بخ ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


عظیم
مترادف: بزرگ، جلیل، خطیر، عظمی، کبیر، کلان، معظم، مهم
متضاد: کوچک، نهمار
برابر پارسی: بزرگ، پرشکوه، تنومند، سترگ، کلان، والا
بیشتر بخوانید