واژه انگلیسی امروز


tab
(تسمه یا حلقه ی فلزی و غیره که برای کشیدن یا آویختن و غیره به چیزی وصل است) نوار، باریکه، قلاب، حلقه، برگه، زبانه، (از پارچه یا کاغذ و غیره) برچسب، زبانه ی لباس، بند، بندینک، برگزیدن، انتخاب کردن، تخ ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


مهم
مترادف: بااهمیت، بسزا، خطیر، پراهمیت، اصلی، حیاتی، اساسی، جدی ...
متضاد: کم اهمیت، غیرمهم
برابر پارسی: با ارزش، برجسته، پرارج، شایان، کِرامند، گرانمایه، مِه ...
بیشتر بخوانید