واژه انگلیسی امروز


jumble
نان شیرینی حلقوی (jumbal هم می گویند)، قاتی پاتی کردن، تلمبار کردن یا شدن، درهم و برهم کردن، توده ی درهم و برهم، (فکرا یا روحا) درهم آمیخته کردن، درهم و شوریده کردن یا شدن، آشفته کردن یا شدن، گیجی، ح ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


عبوس
مترادف: اخمو، ترشرو، گرفته
متضاد: گشاده رو
برابر پارسی: اخمو، ترشرو
بیشتر بخوانید