واژه انگلیسی امروز


information
اطلاع، مطلع سازی، آگاهی، آگهداد، دانش، آموخته، داده(ها)، دانستنی(ها)، (میز یا اداره یا جایی که به پرسش مردم پاسخ داده می شود) اطلاعات، آگهگان، آگهدادگاه، (کامپیوتر و تئوری اطلاعات: سنجش اطلاعات موجود ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


خاتمه
مترادف: آخر، انجام، انقضا، پایان، فرجام، نهایت
متضاد: آغاز
برابر پارسی: فرجام، سرانجام، پایان
بیشتر بخوانید