واژه انگلیسی امروز


thick
ضخیم، کلفت، ستبر، دفزک، دارای ضخامت یا کلفتی معین، پر پشت، انبوه، کشن، هم فشرده، غلیظ، پر مایه، چگال، متکاثف، پوشیده (از چیزی)، مملو، تیره، سیاه، (صدا) گرفته، خشن، دارای خس خس، (لهجه) غلیظ، تند، (عام ... بیشتر بخوانید

واژه فارسی امروز


شاهد
مترادف: مثال، نمودار، نموده، نمونه، غلام، محبوب، معشوق، مغبچه ...
متضاد: غایب
برابر پارسی: گواه، انجمن، گواهی دهنده
بیشتر بخوانید