برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آدرس


آدرس دار
self-addressed
آدرس عوضی دادن
misdirect
آدرس نوشتن
address
address (اسم)
نشانی، خطاب، ادرس، نطق، خطابه، نام و نشان، سرنامه، طرزخطاب، خطابت، عنوان، مهارت، ارسال
superscription (اسم)
ادرس، سرنامه، عنوان، توضیح، عنوان نوشته روی چیزی، عنوان روی پاکت، نشانی روی نامه
مجتبی عیوض صحرا
این واژه ترکیبی ایرانی است و دیگر نیازی به معادل فارسی ندارد و فرانسوی ها(adresse یا address) از ما گرفتن!
آد: واژه ای ترکی-اسم،نام،نشان،اثر،ردپا
رِس: بُن فعل رسیدن
معنی: نشانی،مقصد-عنوان و نام کسی بَر سَر نامه یا پُشت بَسته(پاکت) و...
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: آدرس
حمیدرضا دادگر_فریمان
عنوان، نشانی


نام نویسی   |   ورود